Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 77/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.05.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Levoča
Obec:Dravce
Katastrálne územie:Dravce
Číslo listu vlastníctva:691

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1230/114490orná pôdareálny stav les
1234/109002orná pôdareálny stav les
1234/291320orná pôdareálny stav les
1238/43527orná pôdareálny stav les
1250/320938orná pôdareálny stav les
1251/965orná pôda (reálny stav les

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Maľák PeterBukovinka 9, 053 141/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8032.51
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8032.51
Výška zábezpeky:4016.26
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 772020
Najnižšie podanie:8032.51
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 772020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.05.202114:00Obec Dravce

Ďalšie informácie