Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:211/2012
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Tutko Róbert
Ulica:Čučmianska dlhá 26
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.05.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Čučmianska dlhá 26
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Rožňava
Katastrálne územie:Rožňava
Číslo listu vlastníctva:2945

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1674/1568zastavané plochy a nádvoria
1674/2683záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
9571674/1rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Barthová DianaEdelényska 1945/10 Rožňava1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:30.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:28209.91
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:14104.96
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1802000000000332345582, VS: 2112012
Najnižšie podanie:28209.91
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1802000000000332345582, VS: 2112012
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.05.202109:00Rožňava

Ďalšie informácie

Kúpna zmluva 6/2014 V – 2457/14 – 2350/14 je na základe rozhodnutia Okresného súdu Košice I sp. zn.:25C/20/2011 zo dňa 12.09.2019 neplatná, a preto podiel v podiele ¼ je vo vlastníctve povinného Szabolcsa Bogdána, M.R.Štefánika 957/6, Rožňava. Exekútorský úrad, tel. číslo: 058 7331407