Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:554/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.05.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Šaľa
Obec:Tešedíkovo
Katastrálne územie:Tešedíkovo
Číslo listu vlastníctva:4437, 841

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2026 ( zapísané na LV 4437 )3759Orná pôdaOrná pôda
2025/3 ( zapísané na LV 841 ) )2262Orná pôdaOrná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Somogyi Ladislav a manželka Somogyiová LíviaTešedíkovo 427, 925 82 Tešedíkovopodiel 2/5 (zapísaný na LV4437) a podiel 1/2 (zapísaný na LV841)

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1572.40
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1572.40
Výška zábezpeky:786.20
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK22 0200 0000 0027 0602 1355, VS 55420
Najnižšie podanie:1572.40
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK22 0200 0000 0027 0602 1355, VS 55420
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydražených spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ spoluvlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: S výnimkou prechodu vlastníckeho práva k draženým spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach neprechádzajú na vydražiteľa žiadne závady ani úžitky z dražených podielov nehnuteľností.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.05.202110:00v mieste nehnuteľností v obci Tešedíkovo

Ďalšie informácie

Presná špecifikácia predmetu dražby: Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 2/5 na nehnuteľnosti - orná pôda ( parcelné číslo 2026 ), ktorý je zapísaný na LV 4437 okres Šaľa, obec Tešedíkovo, katastrálne územie Tešedíkovo. Predmetný spoluvlastnícky podiel je v bezpodielovom spoluvlastníctve Ladislav Somogyi a manželky Lívia Somogyiová r. Lelovicsová, Tešedíkovo 427, 925 82 Tešedíkovo. Predmetom dražby je zároveň aj spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnuteľnosti - orná pôda ( parcelné číslo 2025/3 ), ktorý je zapísaný na LV 841 okres Šaľa, obec Tešedíkovo, katastrálne územie Tešedíkovo. Predmetný spoluvlastnícky podiel je v bezpodielovom spoluvlastníctve Ladislav Somogyi a manželky Lívia Somogyiová r. Lelovicsová, Tešedíkovo 427, 925 82 Tešedíkovo. Vyššie špecifikované spoluvlastnícke podiely sa na dražbe predávajú spolu pričom najnižšie podanie je 1.572,40 EUR Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.