Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:148 EX 484/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Sklenář Stanislav
Ulica:Teplická 2217/53
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.07.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Teplická 2217/53
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Podunajské Biskupice
Katastrálne územie:Podunajské Biskupice
Číslo listu vlastníctva:3304, 3312, 5348

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5375032orná pôda
538662orná pôda
539/14856orná pôda
723/26834orná pôda
730/211217orná pôda
15846382orná pôda
1604/510877orná pôda
1604/810521orná pôda
1794/12843orná pôda
2118/54316orná pôda
2126/104316orná pôda
587/13125orná pôda
587/23129orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Iveta TibenskáZvončín 1641/4
Magdaléna ZacharováMalacky1/4
Mária FodorováBratislava1/4
Alžbeta RehákováBratislava1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:67800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:67800.00
Výška zábezpeky:33900.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 5200 0000 0000 0889 8839
Najnižšie podanie:67800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 5200 0000 0000 0889 8839
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Nie sú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po schválení príklepu súdnym exekútorom do držby, po právoplatnom rozhodnutí súdu o príklepe a zaplatenia celej výšky za vydražené nehnuteľnosti do vlastníctva vydražiteľa.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Nie.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.04.202115:00Podunajské Biskupice
29.05.202115:00Podunajské Biskupice

Ďalšie informácie