Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:335/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Debnár Ján
Ulica:Krné 84
PSČ + Obec:96212 Detva

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.05.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Krné 84
PSČ + Obec:96212 Detva

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Poltár
Obec:Cinobaňa
Katastrálne územie:Cinobaňa
Číslo listu vlastníctva:1146

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2627/12217zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1072627/129bytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Berky RomanSídlisko 107/101/1
Berkyová MonikaSídlisko 107/101/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8400.00
Výška zábezpeky:4200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8502000000001914072451
Najnižšie podanie:8400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK8502000000001914072451
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti podľa § 150 ods.1 Zákona č. 233/1995 Z.z.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.05.202110:00Cinobaňa,Sídlisko 107/10

Ďalšie informácie

Záujemcov o predmet dražby žiadam , aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najneskôr do 17.05.2021 na t.č. 045/ 54 54 837 alebo 0910 795 111