Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:345EX 237/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Závodský Martin
Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.06.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. Vrakuňa
Katastrálne územie:Vrakuňa
Číslo listu vlastníctva:4637, 3166, 3510

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
340/3121zastavaná plocha a nádvoriena LV č. 4637, dražený podiel 1/1
340/686zastavaná plocha a nádvoriena LV č. 3510, dražený podiel 1/1

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
8612340/3rodinný domna LV č. 3166, dražený podiel 1/2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Košová Daniela, nar. 23.09.1977Osuského 20, 85103 Bratislava

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:124000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:102100.00
Výška zábezpeky:38287.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4511000000002627252163
Najnižšie podanie:76575.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4511000000002627252163
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Žiadne takéto závady nie sú známe.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ prevezme vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie – Vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania spol. podielu 1/2 rod. domu súp.č. 8612 / 2. nadzem. podlažie/ na pozemku parc.č. 40/3 v prospech Roland Tanczer, r. Tanczer, nar. 4.6.1970 podľa V-7553/09 zo dňa 27.4.2009. Vecné bremeno bolo ocenené znalcom na 21 900,00 EUR. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.05.202117:00Miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, Domašská 13, Bratislava.

Ďalšie informácie

Upozorňujem záujemcov, že okrem pozemkov sa bude dražiť len spoluvlastnícky podiel (1/2) na stavbe, na ktorom viazne ťarcha - vecné bremeno zodpovedajúce právu doživotného bývania a užívania.