Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:563/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kuna Peter
Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.05.2021
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Krupina
Obec:Krupina
Katastrálne územie:Krupina
Číslo listu vlastníctva:6576, 7197

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1302/8067ostatná plocha
1325309zastavaná plocha a nádvorieprávny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1325 je na LV 6576

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
82813259Bytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Ľubomír ŠoošMacharova 1116/9, Bratislava1/10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5300.00
Výška zábezpeky:2650.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 0200 0000 0032 1638 8351
Najnižšie podanie:5300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 0200 0000 0032 1638 8351
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Súdny exekútor nemá vedomosť o závadách, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vydražiteľovi bude vydražená nehnuteľnosť odovzdaná v lehote 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva vydražiteľom k draženým nehnuteľnostiam.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční podľa e - mailovej dohody so súdnym exekútorom. Zároveň vyzývam povinného, aby umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti.