Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:279EX 296/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sabol Juraj
Ulica:Hutnícka 1
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.05.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hutnícka 1
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Brzotin
Katastrálne územie:Brzotin
Číslo listu vlastníctva:LV 1151

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1374/11870zastavané plochy a nádvoria
1378943zastavané plochy a nádvoriaDielňa

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
5681378dielňa

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
O.M.D. Kovo,spol.s.r.o RožnavaKrátka 569, Brzotín1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:379000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:379000.00
Výška zábezpeky:189500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK2102000000004391354954
Najnižšie podanie:189500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK2102000000004391354954
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po príklepe
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.05.202110:00Brzotin, Krátka 567

Ďalšie informácie

Do znaleckého posudku je možné nahliadnúť u súdneho exekútora.