Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2436/2014
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Peltzner Tomáš
Ulica:Jakubovo námestie 15
PSČ + Obec:81109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.05.2021
Čas:12:00

Miesto konania dražby

Ulica:Alžbetínske námestie 1203, 1. posch. č.d. 111
PSČ + Obec:92101 Dunajská Streda

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Dunajská Streda
Obec:Kostolné Kračany
Katastrálne územie:Kostolné Kračany
Číslo listu vlastníctva:999

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
449257/246iná budovaadministratívna budova
476257/247iná budovakotolňa
477257/245iná budovašatňa
478257/232iná budovatransformátorová stanica

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
BUILDHOUSE, s.r.o.Hlavná 77, 900 29 Nová Dedinka1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10300.00
Výška zábezpeky:5150.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK05 1100 0000 0026 2175 0946, Tatra banka, a.s.
Najnižšie podanie:10300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK05 1100 0000 0026 2175 0946, Tatra banka, a.s.
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu. O tom je povinný v zmysle ust. § 150 ods. 1 Exekučného poriadku upovedomiť súdneho exekútora. Po schválení príklepu súdom, ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vlastníkom ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:po udelení príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka po dohode so súdnym exekútorom na tel. č. 0902/403053.