Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1383/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Matuška René
Ulica:Mariánska 35
PSČ + Obec:97101 Prievidza

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.05.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mariánska 35
PSČ + Obec:97101 Prievidza

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Vrútky
Katastrálne územie:Vrútky
Číslo listu vlastníctva:842, 4066

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1432373ost.plocha
14318059orná pôda
32311538orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hreptová Eva, nar. 22.09.1946Mesto Vrútky, predtým Lesná 2784/13, Vrútky)1/8 a 1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:16600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:16600.00
Výška zábezpeky:8300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 1456000000009016678001, VS: 138315
Najnižšie podanie:16600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1456000000009016678001, VS: 138315
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.05.202110:00k.ú. Vrútky, LV č. 842 a 4066

Ďalšie informácie