Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:3025/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.06.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul. A. Sládkoviča 2, estrádna sála na prízemí v CK Junior
PSČ + Obec:93401 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA - m.č. Petržalka
Katastrálne územie:Petržalka
Číslo listu vlastníctva:3000

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2487273zastavaná plocha a nádvoriespoluvlastnícky podiel 6993/339913
2488277zastavaná plocha a nádvoriespoluvlastnícky podiel 6993/339913
2487273zastavaná plocha a nádvoriespoluvlastnícky podiel 4249/339913
2488277zastavaná plocha a nádvoriespoluvlastnícky podiel 4249/339913

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
31262487, 24889 - bytový dombyt. č. 9, 6. p., vchod Jasovská 13, spoluvlastnícky podiel 1/1, s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 6993/339913
31262487, 24889 - bytový domnebytový priestor č. 901, 1. p., vchod Jasovská 13, spoluvlastnícky podiel 6993/335664, s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 4249/339913

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
MAJEX, s.r.o., IČO: 36505102Volgogradská 13, 080 01 Prešov1/1 pre byt č. 9
MAJEX, s.r.o., IČO: 36505102Volgogradská 13, 080 01 Prešov6993/335664 pre nebytový priestor č. 901

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:132400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:132400.00
Výška zábezpeky:66200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 302516
Najnižšie podanie:132400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 302516
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v súlade s Exekučným poriadkom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:po udelení príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.05.202111:00Jasovská 13, Bratislava

Ďalšie informácie

Obhliadka súboru nehnuteľností sa uskutoční na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky. Predmetom dražby je súbor nehnuteľností: A - vedené Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor, zapísané na liste vlastníctva č. 3000, pre katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava - m.č. Petržalka, okres Bratislava V, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 2487 273 zastavaná plocha a nádvorie 2488 277 zastavaná plocha a nádvorie Stavby Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 3126 2487 9 Jasovská 13, 15 3126 2488 9 Jasovská 13, 15 Byt Vchod: Jasovská 13 6. p. Byt č. 9 Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6993 / 339913 - vo vlastníctve MAJEX, s.r.o., IČO: 36 505 102, Volgogradská 13, 080 01 Prešov, SR, v podiele 1 / 1 B - vedené Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor, zapísané na liste vlastníctva č. 3000, pre katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava - m.č. Petržalka, okres Bratislava V, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 2487 273 zastavaná plocha a nádvorie 2488 277 zastavaná plocha a nádvorie Stavby Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 3126 2487 9 Jasovská 13, 15 3126 2488 9 Jasovská 13, 15 Nebytový priestor Vchod: Jasovská 13 1. p. Priestor č. 901 Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 4249 / 339913 - vo vlastníctve MAJEX, s.r.o., IČO: 36 505 102, Volgogradská 13, 080 01 Prešov, SR, v podiele 6993 / 335664