Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:98/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.06.2021
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul. A. Sládkoviča 2, estrádna sála na prízemí v CK Junior
PSČ + Obec:93401 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Nitra
Katastrálne územie:Zobor
Číslo listu vlastníctva:5795

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
758996záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Zelinková Mária, rod. ZelinkováPanská Dolina 952/27, 949 01 Nitra1/2
Zelinková Lucia, rod. ZelinkováPanská Dolina 952/27, 949 01 Nitra1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:129000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:129000.00
Výška zábezpeky:64500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 9821
Najnižšie podanie:129000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 9821
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v súlade s Exekučným poriadkom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:po udelení príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.05.202114:00Panská Dolina 952/27, Nitra

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky. Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Nitra - katastrálny odbor, zapísaná na liste vlastníctva č. 5795, pre katastrálne územie Zobor, obec Nitra, okres Nitra, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 758 996 záhrada Predmetná nehnuteľnosť je zapísaná v podielovom spoluvlastníctve Zelinková Mária, r. Zelinková, nar. 18.10.1993, Panská Dolina 952/27, Nitra, občan SR, v podiele ½ k celku a Zelinková Lucia, r. Zelinková, nar. 08.11.1994, Panská Dolina 952/27, Nitra, občan SR, v podiele ½ k celku, (pričom na základe právoplatného rozhodnutia Okresného súdu Nitra, č.k. 10C/94/2017 zo dňa 17.04.2019, je úkon prevodu vlastníckeho práva k predmetu dražby a to povinnej ako prevádzajúcej Monika Zelinková, rod. Zelinková, nar. 16.08.1971, Panská dolina 952/27 Nitra, občan SR, v podiele 1/1, v prospech nadobúdateľky 1/ Zelinková Mária, nar. 18.10.1993, bytom Panská dolina 952/17, Nitra, v podiele 1/2 k celku a 2/ Zelinková Lucia, nar. 08.11.1994, bytom Panská dolina 952/17, Nitra, v podiele 1/2 k celku, v zmysle titulu nadobudnutia (darovacia zmluva pod V 6790/16) voči oprávnenému ako účastníkovi exekučného konania neúčinný). Exekútorský úrad Levice, súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Buri, LLM, so sídlom v Leviciach, ul. Ku Bratke 3, vedie exekúciu na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 5403 207 822 vydaného Okresným súdom Nitra a uznesenia o zmene súdneho exekútora č.k. 10Er/975/2016-110 zo dňa 28.04.2020.