Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:811/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.06.2021
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Slavošovce
Katastrálne územie:Slavošovce
Číslo listu vlastníctva:133

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
107714Zastavané plochy a nádvoria
109539Záhrada
110397záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
20010710rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vojta Vladimír, nar. 20.08.1975049 36 Slavošovce1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:18800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:18800.00
Výška zábezpeky:9400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 81117
Najnižšie podanie:18800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 81117
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.05.202111:00Slavošovce

Ďalšie informácie