Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 67/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ádám Atila
Ulica:Čajakova 5
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.05.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Čajakova 5
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Malá Lodina
Katastrálne územie:Ružín
Číslo listu vlastníctva:616

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
52/2568zast. plocha a nádv.mimo zast. územ. obce
52/3496zast. plocha a nádv.mimo zast. územ. obce
52/4400zast. plocha a nádv.mimo zast. územ. obce
52/9401zast. plocha a nádv.mimo zast. územ. obce
52/10399zast. plocha a nádv.mimo zast. územ. obce

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Igor Ščambora040 16 Baška č.1601/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5750.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:2875.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK52 1100 0000 0026 1225 9530
Najnižšie podanie:5750.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK52 1100 0000 0026 1225 9530
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.05.202116:00

Ďalšie informácie