Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX3482/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Tóth Erik
Ulica:Piaristická 2
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.06.2021
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Piaristická 2
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Pata
Katastrálne územie:Pata
Číslo listu vlastníctva:1027

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6380/9243Zast. plochy a nádvoria
6383/21969Záhrady
6383/58547Zast. plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
6426383/58rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Galčíková Ľudmila r. BábikováZáhradná 642, Pata1/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10787.50
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10787.50
Výška zábezpeky:5393.75
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4875000000000302551203
Najnižšie podanie:10787.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4875000000000302551203
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.06.202110:00Pata 642

Ďalšie informácie