Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 44/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kubát Bohumil
Ulica:Šafárikovo nám. 4
PSČ + Obec:81102 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.06.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Šafárikovo nám. 4
PSČ + Obec:81102 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Turčianske Teplice
Obec:Dubové
Katastrálne územie:Dubové
Číslo listu vlastníctva:336

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
570108zastavaná plocha a nádvorie
57147zastavaná plocha a nádvorie
572122zastavaná plocha a nádvorie
5731323zastavaná plocha a nádvorie
57458zastavaná plocha a nádvorie
575282zastavaná plocha a nádvorie
57692záhrada
57770zastavaná plocha a nádvorie
578/1100ostatná plocha
578/245ostatná plocha
578/3265ostatná plocha
578/46ostatná plocha
578/5324ostatná plocha
578/6237záhrada
578/71191záhrada
578/81524záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
207574RODINNY DOM
571HOSPODARSKA BUDOVA
575PREVADZKOVA BUDOVA

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kečkeš DušanBagarova 1, Martin1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:131000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:131000.00
Výška zábezpeky:65500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK72 7500 0000 0040 1322 3594, VS 442020, poznámka: DRAŽBA
Najnižšie podanie:131000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK72 7500 0000 0040 1322 3594, VS 442020, poznámka: DRAŽBA
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Oprávnený ako prednostný záložný veriteľ udelil súhlas súdnemu exekútorovi s predajom nehnuteľnosti v súlade s § 134 Exekučného poriadku. Vydražiteľ nadobudne nehnuteľnosť nezaťaženú záložným právom prednostného záložného veriteľa.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.06.202110:00na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Predmetom dražby sú tiež nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve povinného Dušan Kečkeš rod. Kečkeš, Vajanského nám. 2, 036 01 Martin, štátny občan SR, r.č. 550216/706, nar. 16.02.1955, a to nehnuteľnosti nezapísané v katastri nehnuteľností: B/ a stavby, ktoré nie sú zapísané v Katastrálnom úrade v Žiline – Správa katastra Turčianske Teplice, v LV č. 336, pre okres: Turčianske Teplice, obec a katastrálne územie Dubové ako: 1. ZLÚČENÉ STAVBY Rodinný dom s č.207 na p.č. 574,575 Posudzovaná stavba pozostáva z dvoch výrazne technicky aj časovo odlišných častí – pôvodná časť (pôvodný mlyn na p.č. 575) z roku 1920 je výrazne nedokončený (rozostavaný); druhá časť (pôvodný rodinný dom na p.č. 574) je v súčasnosti po čiastočnej rekonštrukcii z roku 1996 užívaný na bývanie, avšak podkrovné podlažie nie je dokončené. Stavba po dokončení má obsahovať dve samostatné bytové jednotky, pričom kotolňa je spoločná pre celú stavbu (kotol ÚK a zdroj TÚV). 2. Rodinný dom s č.207 na p.č. 574. 575 (časť na p.č. 574) TECHNICKÝ A DISPOZIČNÝ POPIS RODINNÉHO DOMU Jedná sa o zrekonštruovanú časť rozostavaného rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Posudzovaná časť rodinného domu je trojpodlažná – obsahuje prízemie, poschodie a podkrovie (nadstavba). Z dispozičného hľadiska obsahuje: Na prízemí (1.N.P.) sa nachádzajú vstupná predsieň so schodiskom, WC, obývacia izba s kuchynským kútom, komora. Na poschodí (2.N.P.) sa nachádza chodba, kúpeľňa, 2 izby. V podkroví (3.N.P.) nadstavba z roku 1996 - sa nachádza zatiaľ nedokončený povalový priestor (izba), do ktorého je plánovaný prístup z druhej časti stavby (zatiaľ nezrekonštruovanej). Objekt rodinného domu je osadený v rovinnom teréne. Založenie objektu je na základových pásoch pod nosnými obvodovými stenami. Vertikálny nosný systém je vytvorený murovanými stenami. Stropné konštrukcie sú nehorľavé s rovnými podhľadmi. Objekt je zastrešený sedlovou strechou s valbou. Krytina je z bitúmenových šindľov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, parapety z hliníkového plechu. Schody z prízemia na poschodie sú drevené schodnicové; schody do podkrovia v tejto časti stavby neexistujú. Fasády sú vytvorené z hladkých vápenných omietok, no značne poškodených, resp. nedokončených. Podlahy na prízemí sú z keramickej dlažby, na poschodí sú v izbách a v predsieni veľkoplošné laminátové parkety, v kúpeľni je keramická dlažba, podlaha v podkroví nie je vytvorená. Úprava povrchov stien je hladkými vápennými omietkami, v kúpeľni, vo WC a v obývacej izbe okolo kuchynskej linky je keramický obklad stien. Vo WC na prízemí je záchodová misa a umývadlo; v kúpeľni na poschodí je sprchovací kút, umývadlo a záchodová misa. V obývacej izbe je kuchynský kút s kuchynskou linkou, nerezovým drezom, elektrickým šporákom, digestorom. Vstupné dvere sú plastové, ostatné sú drevené hladké plné. Okná sú plastové s tepelnoizolačným dvojsklom a vonkajšími plastovými roletami; v komore je drevené okno. Vykurovanie objektu je ústredné, elektrický kotol ÚK je situovaný v susednej časti stavby (na p.č. 575). Samotná vykurovacia sústava je na prízemí teplovodná podlahová, na poschodí oceľové radiátory, v podkroví zatiaľ nevytvorená. Príprava TÚV je elektrickým zásobníkovým ohrievačom (osadeným v roku 2009), ktorý je situovaný v susednej časti stavby (na p.č. 575). Objekt je napojený na elektrinu, verejný vodovod, kanalizácia je do vlastnej ČOV, ktorá je ale v súčasnosti nefunkčná a funguje vlastne ako malá žumpa. Objekt bol v čase obhliadky v štádiu rekonštrukcie a opravy, ktorej podstatná časť bola zrealizovaná v roku 1996, podkrovné priestory nie sú dokončené. 3. Rodinný dom s č. 207 na p.č. 574,575 (časť na p.č. 575) TECHNICKÝ A DISPOZIČNÝ POPIS RODINNÉHO DOMU Jedná sa o nezrekonštruovanú časť rozostavaného rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Posudzovaná časť rodinného domu je trojpodlažná – obsahuje prízemie, poschodie a podkrovie (nadstavbu podkrovia). Jedná sa o časť pôvodného mlynu. Z dispozičného hľadiska obsahuje, resp. sú plánované nasledovné priestory: • Na prízemí (1.N.P.) je plánovaná vstupná predsieň, obývacia izba s kuchynským kútom, chodba, izba, kotolňa (pre celú stavbu), sklad, schodisko. • Na poschodí (2.N.P.) je plánovaná hala, schodisko, 2 izby, WC. • V podkroví (3.N.P.) – nadstavba z roku 1996 - sú plánované 2 izby, chodba, kúpeľňa, schodisko. Objekt rodinného domu je osadený v rovinnom teréne. Založenie objektu je na základových pásoch pod nosnými obvodovými stenami. Vertikálny nosný systém je vytvorený masívnymi murovanými stenami. Stropné konštrukcie sú drevené trámové (len stropné trámy). Objekt je zastrešený sedlovou strechou s valbou. Krytina je z bitúmenových šindľov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schody nie sú zatiaľ vytvorené. Fasády sú vytvorené z hladkých vápenných omietok, no značne poškodených, resp. nedokončených. Podlahy na prízemí sú z keramickej dlažby, na poschodiach sú plánované veľkoplošné laminátové parkety, v kúpeľni keramická dlažba. Úprava povrchov stien je plánovaná hladkými vápennými omietkami, v kúpeľni, vo WC a v obývacej izbe okolo kuchynskej linky je plánovaný keramický obklad stien. Vo WC na prízemí je plánovaná záchodová misa a umývadlo; v kúpeľni v podkroví je plánovaná rohová vaňa, 2 umývadlá, záchodová misa, bidet. V obývacej izbe je plánovaný kuchynský kút s kuchynskou linkou, nerezovým drezom, elektrickým šporákom, digestorom. Vstupné dvere sú drevené zvlakové, ostatné nie sú (sú len lokálne na prízemí osadené oceľové zárubne). Okná sú plánované plastové s tepelnoizolačným dvojsklom (zatiaľ neosadené). Vykurovanie objektu je plánované ústredné, elektrický kotol ÚK je situovaný v kotolni. Samotná vykurovacia sústava je na prízemí plánovaná teplovodná podlahová, na poschodiach oceľové radiátory. Príprava TÚV je elektrickým zásobníkovým ohrievačom (osadeným v roku 2009), ktorý je situovaný v kotolni. Objekt je plánovaný na napojenie na elektrinu, verejný vodovod, kanalizácia je do vlastnej ČOV, ktorá je ale v súčasnosti nefunkčná a funguje vlastne ako malá žumpa. Objekt bol v čase obhliadky v štádiu rekonštrukcie a opravy, ktorej podstatná časť bola zrealizovaná v roku 1996. Objekt je výrazne nedokončený – rozostavaný. 4. Hospodárska budova na p.č. 578/1 a na p.č. 578/7 TECHNICKÝ A DISPOZIČNÝ POPIS OBJEKTU Objekt je situovaný vo dvore (za domom pri plote) v rovinatom teréne. Z dispozičného hľadiska obsahuje sklad a miestnosť pre chov zvierat. Založenie objektu je na základových betónových pásoch pod nosnými stenami. Vertikálny nosný systém je vytvorený ako pozdĺžny jednotrakt, pričom nosným prvkom sú murované steny. Strop nad prízemím je drevený trámový s viditeľnými trámami. Zastrešenie je sedlovou strechou. Krytina je keramická skladaná tvrdá. Klampiarske konštrukcie sú vytvorené z pozinkovaného plechu. Objekt neobsahuje schodisko. Podlahová konštrukcia je vytvorená z cementového poteru. Úprava vnútorných povrchov stien nie je realizovaná, vonkajšie povrchy stien sú opatrené hladkou vápennou omietkou. Dvere a vráta sú drevené rámové s výplňou. Okná sú drevené zdvojené. Objekt nie je napojený na inžinierske siete. Objekt bol vystavaný na základe stavebného povolenia č.j.: ŽP 301/95-BU zo dňa 26.07.1995 (Stavebné povolenie nedodané – údaj čerpaný z razítok na dodanej projektovej dokumentácii stavby). Do súčasného technického stavu bol zrealizovaný v roku 1996 a je stavebne nedokončený – rozostavaný. Pri obhliadke boli identifikované aj drobné poruchy zabudovaných stavebno – technických prvkov (napr. poškodená krytina strechy). 5. Voliéra pre psov č.1 na p.č. 573 TECHNICKÝ A DISPOZIČNÝ POPIS OBJEKTU Objekt je jednopodlažná prízemná stavba. Je situovaný v rovinatom teréne. Z dispozičného hľadiska obsahuje jednu miestnosť – voliéru pre psov. Založenie objektu je na základovej betónovej doske. Vertikálny nosný systém je vytvorený ako drevená kostra. Zastrešenie je plytkou pultovou strechou. Krytina je z vlnitých azbestocementových tabúľ. Klampiarske konštrukcie nie sú vytvorené. Objekt neobsahuje schody. Obvodový plášť je zo zváraných oceľových sietí. Podlahová konštrukcia je vytvorená z betónovej mazaniny. Úprava povrchov nosnej drevenej kostry je impregnáciou. Dvere sú drevené zvlakové. Okná nie sú. Objekt nie je napojený na inžinierske siete. Objekt je užívaný od roku 1995. 6. Malá vodná elektráreň na p.č. 575 TECHNICKÝ A DISPOZIČNÝ POPIS OBJEKTU Objekt je rozostavaná prevádzková stavba. Je situovaný v rovinatom teréne. Z dispozičného hľadiska obsahuje jeden priestor – malú vodnú elektráreň (MVE). Založenie objektu je na základových betónových pásoch pod nosnými stenami. Vertikálny nosný systém je vytvorený betónovými stenami (pod terénom) a murovanými stenami (nad terénom). Zastrešenie je plytkou pultovou strechou. Nosný systém tvoria oceľové valcované nosníky. Krytina je z trapézového pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie nie sú. Objekt neobsahuje stropnú konštrukciu a schodisko. Podlahová konštrukcia je vytvorená z cementového poteru. Úprava povrchov stien je hladkými omietkami. Dvere sú oceľové s plechovou výplňou. Okná sú plánované jednoduché oceľové. Vykurovanie objektu nie je. Objekt bude (bolo plánované) napojený na elektroinštaláciu (svetelnú aj motorickú). V stavbe je zabudovaná turbína MVE. Na výstavbu bolo vydané Stavebné povolenie č.k.: ŽP – 3136/1995 – vod.K (nedodané k posúdeniu). Stavba bola do súčasného technického stavu zrealizovaná v roku 1996 a v súčasnosti je nedokončená – rozostavaná. 7. Prívodný kanál (potok – MVE) na p.č. 578/5. Začiatok užívania: 1996 Základná životnosť: 45 r. Opotrebenie vonkajšej úpravy: 13 * 100 / 45 = 28,89 % Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,133 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 0,95 Počet merných jednotiek: 65 bm Kategória: 6.Teplovodné kanály (JKSO 827 4) Bod: 6.1.Kanál betónový monolitický Položka: 6.1.d) od 1050/1200 – 1200/1840 mm Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody Rozpočtový ukazovateľ na mernú jednotku: 5770/30,1260 = 191,53 €/bm 8. Rybochod pri hrádzi potoka. bez parc Začiatok užívania: 1996 Základná životnosť: 35 r. Opotrebenie vonkajšej úpravy: 13 * 100 / 35 = 37,14 % Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,133 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 0,95 Počet merných jednotiek: 10 bm Kategória: 4.Rigoly a objekty na tokoch Bod: 4.3.Rigoly dláždené z kameňa Kód KS: 2ex Inžinierske stavby Rozpočtový ukazovateľ na mernú jednotku: 720/30,1260 = 23,90 €/bm 9. ČOV na p.č. 578/1. Pôvodná ČOV v súčasnosti nefunkčná – slúži ako žumpa. Začiatok užívania: 1996 10. Záhradné jazierko na p.č. 578/2, 578/3, 577. Začiatok užívania: 1998 Základná životnosť: 35 r. Opotrebenie vonkajšej úpravy: 11 * 100 / 35 = 31,43 % Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,133 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 0,95 Počet merných jednotiek: 12 * 25 =300 m² ZP Kategória: 12.Záhradné jazierka Bod: 12.4.Betonóvé monolitické Rozpočtový ukazovateľ na mernú jednotku: 1280/30,1260 = 42,49 €/m² ZP 11. INÉ STAVBY, Hať na potoku. Začiatok užívania: 1996 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,2 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 0,95 Počet MJ: Počet haťových vrát 2 Kus = 2 Kus Cena za MJ: 10 000,00 € Koeficient vybavenosti: 1 Koeficient zastavanej plochy: 1 Koeficient výšky podlažia: 1 Koeficient konštrukcie: 1 spoluvlastnícky podiel : 1/1, vo vlastníctve povinného Dušan Kečkeš rod. Kečkeš, Vajanského nám. 2, 036 01 Martin, štátny občan SR, r.č. 550216/706, nar. 16.02.1955. ktoré sa nachádzajú na vyššie uvedených parcelách resp. aj bez parciel a nie sú evidované na vyššie uvedenom liste vlastníctva č. 336 v obci Dubové, v katastrálnom území Dubové, okres Turčianske Teplice, avšak sú stavby nachádzajúce sa na predmetnom LV 336 a na základe čestné prehlásenia povinného sú tiež vo výlučnom vlastníctve povinného. (možno ich typizovať ako stavby nezapísané na predmetnom LV). Zároveň dávam na vedomie skutkový stav v súvislosti s predmetnými nehnuteľnosťami • Na existujúcej kópii katastrálnej mapy je zakreslená stavba na parc. č. 570, aj v liste vlastníctva je táto stavba zapísaná, no skutočnosť je taká, že táto stavba neexistuje – bola asanovaná. Na odstránenie tejto stavby nebolo vydané povolenie k odstráneniu stavby. Táto neexistujúca stavba nebude predmetom dražby, parcela predmetom dražby bude. • Na existujúcej kópii katastrálnej mapy je zakreslená stavba na parc. č. 575, aj v liste vlastníctva je táto stavba zapísaná. Na odstránenie tejto stavby bolo vydané povolenie k odstráneniu stavby a súčasne bolo vydané Stavebné povolenie na prestavbu tejto stavby a na jej zlúčenie so stavbou rodinného domu s č. 207 na parc. č. 574. Z uvedeného dôvodu sa táto stavba označuje ako rozostavaný rodinný dom s č. 207 na p.č. 574 a 575. • Na existujúcej kópii katastrálnej mapy je zakreslená stavba na parc. č. 577, no skutočnosť je taká, že táto stavba neexistuje – bola asanovaná. Na odstránenie tejto stavby bolo vydané povolenie k odstráneniu stavby. Táto neexistujúca stavba nebude predmetom dražby, parcela predmetom dražby bude. • Na existujúcej kópii katastrálnej mapy nie je zakreslená stavba na parc. č. 578/1 a parc. Č. 578/7– Rozostavaná hospodárska budova. • Na existujúcej kópii katastrálnej mapy nie je zakreslená stavba na parc. č. 575 – Rozostavaná malá vodná elektráreň. Všeobecná hodnota dražených nehnuteľností zistená znaleckým posudkom č. 179/2020 vypracovaným Ing. Ing. Martinom Čanádym v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a zároveň aj najnižšie podanie na dražbe je vo výške 131.000,- € (slovom stotridsaťjedentisíc eur). Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Dražobná zábezpeka pre dražené nehnuteľnosti je 50 % z ceny zistenej znaleckým posudkom – t.j. 65.500,- € (slovom šesťdesiatpäťtisíc päťsto eur) Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti do rúk súdneho exekútora v sídle Exekútorského úradu JUDr. Bohumil Kubát, súdneho exekútora na adrese Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava najneskôr v deň konania dražby do 9.45 hodiny a to do rúk súdneho exekútora alebo najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora č. SK72 7500 0000 0040 1322 3594, VS 442020, poznámka: DRAŽBA, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 9.45 hod (papierovým potvrdením o vklade resp. prevode). Záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nebol úspešný na dražbe bude vrátená dražobná zábezpeka do 7 dní od dražby na účet záujemcu, z ktorého boli poukázané finančné prostriedky resp. dražobná zábezpeka z hotovosti bude vrátená v hotovosti ihneď po skončení dražby. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č. SK72 7500 0000 0040 1322 3594, VS 442020, poznámka: DRAŽBA, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Dňa 08.06.2021 o 10.00 hod na mieste, kde sa nachádzajú vyššie uvedené nehnuteľnosti, na základe predchádzajúceho telefonického a písomného prihlásenia, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti. Kontakt pre doručovanie písomností: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor, Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, E-mail: urad@sudnyexekutor.net; Tel.: +421 2 5245 4641. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiť môže každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku v zmysle ust. IV. Výška dražobnej zábezpeky. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný.