Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:271EX 257/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Jambor Ivan
Ulica:Farská 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.06.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Farská 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Šurany
Katastrálne územie:Šurany
Číslo listu vlastníctva:497

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1664367zastavaná plocha a nádvorie
252610záhrada
25355zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
16241664rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ďurišová Blanka, rod. BóczováJesenského 1624/21, 942 01 Šurany1/2
Viteková Alžbeta, rod. ĎurišováKukučínova 417/21, 942 01 Šurany1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:79600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:64600.00
Výška zábezpeky:32300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1556000000000854732002, VS: 2572018
Najnižšie podanie:64600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1556000000000854732002, VS: 2572018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Nie sú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať so započítaním na najvyššie podanie sú: Obmedzené užívanie pozemkov, parc.č. 252, 253. Pozemok, parc.č. 252 a 253 sú vedené ako parc. reg. “E“ KN, je na nich zriadená verejná komunikácia, čím je obmedzené vlastnícke právo vlastníkov týchto pozemkov. Prechod úžitkov z nehnuteľnosti: S výnimkou prechodu vlastnického práva k draženej nehnuteľnosti neprechádzajú na vydražiteľa žiadne úžitky z draženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.05.202110:30Jesenského ulica 21, Šurany

Ďalšie informácie

Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Farská 5, 949 01 Nitra, alebo elektronicky na e-mailovej adrese ivan.jambor@ske.sk.