Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 4131/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.06.2021
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Rimavská Sobota
Obec:Klenovec
Katastrálne územie:Klenovec
Číslo listu vlastníctva:4327

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1072130Záhrada
1073400Záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Radič Gejza a Andrea Radičová1. mája 615, Kelnovec1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:800.00
Výška zábezpeky:400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 413115
Najnižšie podanie:800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 413115
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.06.202109:30Obecný úrad Klenovec

Ďalšie informácie