Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 19059/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.06.2021
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Čajkov
Katastrálne územie:Čajkov
Číslo listu vlastníctva:672

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
327600Ostatná plocha

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
32710Rozostavaný rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Uhnák Jozef a Uhnáková EvaČajkov 251/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.04.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:15240.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:15240.00
Výška zábezpeky:7620.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1905916
Najnižšie podanie:15240.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1905916
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.06.202109:30Obecný úrad Čajkov

Ďalšie informácie

Na parcele č. 672 sa nachádza Rozostavaný rodinný dom. Popis nehnuteľnosti: Rozostavaný rodinný dom je murovaná stavba, ktorá má jedno čiastočné podzemné a jedno nadzemné podlažie, podkrovie sa na obytné účely nebude využívať. V zmysle predložených podkladov ide o typový rodinný dom S-1130-1, typ 1528, ktorý má v zmysle projektu v suterénnom podlaží dispozične plánovanú garáž, chodbu, kotolňu a dva sklady. Prízemie domu je plánované v dvoch výškových úrovniach a nachádzajú sa v ňom závetrie, zádverie, hala, schodisko, kuchyňa s jedálenským kútom, špajza, štyri izby, kúpeľňa, WC, komora, pracovňa. Konštrukčne ide o murovanú tehlovú stavbu, podzemné podlažie je osadné v priemernej hĺbke 1-2 m so zvislou izoláciou, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé konštrukcie tehlové, strop nad suterénom železobetónový monolitický, nad prízemím montovaný keramický, strecha je sedlová, krytina škridlová pálená, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu. Stavba je v rozostavanom stave, ďalšie konštrukcie vyhotovené nemá, t.j. nemá osadené okná, dvere, nie sú vyhotovené podlahy, vonkajšie, ani vnútorné omietky, nie sú vyhotovené funkčné inštalačné rozvody, ani ďalšie vnútorné konštrukcie a vybavenie. Dom zatiaľ nie je napojený na žiadne prípojky inžinierskych sietí. Stavba nie je dokončená, zatiaľ nebola zameraná geometrickým plánom, nebola skolaudovaná a nie je zapísaná na liste vlastníctva, ani zakreslená v katastrálnej mape.