Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 104/2005
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Gibarti Richard
Ulica:Konštantínová 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.06.2021
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Konštantínova 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Veľký Šariš
Katastrálne územie:Veľký Šariš
Číslo listu vlastníctva:2324

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
121735412Ošipáreň

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
ISOA spoločnosť s ručením obmedzeným „v dodatočnej likvidácii“, IČO: 31652701naposledy so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2227.22
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2228.00
Výška zábezpeky:1114.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK18 1111 0000 0068 5893 7010, variabilný symbol 10420053
Najnižšie podanie:2228.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK18 1111 0000 0068 5893 7010, variabilný symbol 10420053
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z exekučného spisu nie sú známe žiadne žiadne závady, ktoré vydražiteľ v zmysle ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Povinný odovzdá vydraženú nehnuteľnosť vydražiteľovi po zaplatení najvyššieho podania a po právoplatnom rozhodnutí súdu o schválení príklepu. Ust. § 150 Exekučného poriadku tým nie sú dotknuté.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.06.202110:00k.ú. Veľký Šariš, LV č. 2324, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcela č. KN C č. 3543

Ďalšie informácie

Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 20 dní, ktorá začína plynúť odo dňa udelenia príklepu, na účet súdneho exekútora JUDr. Richarda Gibartiho, vedený v UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č.ú. IBAN SK18 1111 0000 0068 5893 7010, variabilný symbol 1042005. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci o tom je povinný upovedomiť exekútora. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti, a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká.