Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:041EX 33/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Friga Miroslav
Ulica:Námestie SNP 538/16
PSČ + Obec:09101 Stropkov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.06.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Námestie SNP 538/16
PSČ + Obec:09101 Stropkov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Bardejov
Obec:Varadka
Katastrálne územie:Varadka
Číslo listu vlastníctva:285

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
173626Záhrady
175594Trvalé trávnaté porasty
176627Záhrady

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Chudíková SylviaVaradka 441/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:6100.00
Výška zábezpeky:3050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3309000000000104686465
Najnižšie podanie:6100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3309000000000104686465
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.06.202110:00Varadka

Ďalšie informácie