Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:41EX 59/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Majchrák Štefan
Ulica:Lermontovova 17
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.06.2021
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Lermontovova 17
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA - m.č. Petržalka
Katastrálne územie:Petržalka
Číslo listu vlastníctva:2739

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3153382zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10423153bytový domByt č. 22 na 7.p. vchod: Iľjušinova 12, Bratislava, podiel priestoru na spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6574/316224

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hospodár KamilOkružná č. 955/35, 900 45 Malinovo1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:29000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:29000.00
Výška zábezpeky:14500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7583300000002101687461
Najnižšie podanie:29000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7583300000002101687461
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.06.202109:00Miestom stretnutia je sídlo Exekútorského úradu a následne presun na exekvovanú nehnuteľnosť.

Ďalšie informácie