Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:196EX267/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.06.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Kráľovský Chlmec
Katastrálne územie:Kráľovský Chlmec
Číslo listu vlastníctva:1147

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2002/27360zastavaná plocha a nádvorie
2002/38355záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
11462002/27rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Czapp MariánS. Petofiho 1146/25, Kráľovský Chlmec1/8 a 5/24

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:26000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:26000.00
Výška zábezpeky:13000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX , VS 2672019
Najnižšie podanie:26000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX , VS 2672019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.06.202114:00S. Petofiho 1146/25, Kráľovský Chlmec

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku je dražiteľ povinný uhradiť výhradne na osobitný účet Exekútorského úradu Michalovce, IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX vo VÚB a.s. s uvedením VS 2672019. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na osobitný účet súdnej exekútorky najneskôr deň pred konaním dražby. Dražiteľovi, ktorý neuhradí dražobnú zábezpeku deň pred konaním dražby, nebude umožnené zúčastniť sa dražby ako dražiteľovi. Číslo účtu, kde môže byť zábezpeka zložená : IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX vo VÚB a.s. s uvedením VS 2672019. Doklad o jej zložení : Dražiteľ je povinný preukázať úhradu zábezpeky výpisom z účtu alebo pokladničným príjmovým dokladom Všeobecnej úverovej banky a.s. pred začiatkom dražby. Spôsob vrátenia zábezpeky : Zábezpeka bude vrátená výhradne bezhotovostne, na účet, z ktorého bola poukázaná, resp. v prípade, že bola vložená na osobitný účet súdnej exekútorky, bude vrátená na účet, ktorý písomne oznámi neúspešný dražiteľ. Lehota na vrátenie zábezpeky záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom : 14 dní odo dňa konania dražby, resp. 14 dní odo dňa písomného doručenia účtu, na ktorý je možné dražobnú zábezpeku vrátiť. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný uhradiť najvyššie podanie najneskôr do 30 dní od udelenia príklepu súdnou exekútorkou. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľností s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75 % najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 Ex. por. O dražbe upovedomí exekútor aj vydražiteľa uvedeného v odseku 1. Tento vydražiteľ je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že nezaplatil najvyššie podanie včas. Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli súdnym znalcom zistené. Dražitelia musia prevziať bez započítania na najvyššie podanie nájomné práva /§ 153 ods. 1 Ex. Por./ Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti: Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora. / § 150 ods. 1 Ex. Por./ Vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu súdnou exekútorkou , ak súd udelenie príklepu schváli a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie./ § 150 ods. 2 Ex. Por./ Súdna exekútorka vyzýva každého, kto je odkázaný so svojími nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedol výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázal ich listinami, lebo inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov. Vyzývajú sa veritelia, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Ak tak neučinia pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. Vyzývajú sa všetci, ktorí chcú uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu, aby ich preukázali pred začatím dražby, inak by sa také práva nemohli uplatniť na újmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnostiam predkupné právo môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia a udelením príklepu predkupné právo zaniká.