Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:332EX 279/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ondrejková Eva
Ulica:Turčianska 50
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.06.2021
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Turčianska 50
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. Petržalka
Katastrálne územie:Petržalka
Číslo listu vlastníctva:2603

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1103396zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je postavená bytová budova
1104397zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je postavená bytová budova

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
25691103Bytový dom Gessayova 18,20Byt. č. 71 , 6. poschodie, vchod: Gessayova 20, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a poluvlastnícky podiel k pozemku : 2485/632548
25691104Bytový dom Gessayova 18,20Byt. č. 71 , 6. poschodie, vchod: Gessayova 20, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a poluvlastnícky podiel k pozemku : 2485/632548

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Peter DanišGessayova 20, 85103 Bratislava1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:45400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:45400.00
Výška zábezpeky:22700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3902000000002644639255
Najnižšie podanie:45400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3902000000002644639255
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie v zmysle ust. §153 ods.1 Ex.por. neboli súdnym znalcom zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti: Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora. /§150 ods.1 Ex. por./ Vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu súdnou exekútorkou, ak súd udelenie príklepu schváli a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie./§150 ods.2 Ex. por./ Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k draženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o príklepe spolu so zápisnicou o udelení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. Súdna exekútorka vyzýva všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať. Vyzývajú sa všetci - oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby s upozornením, že inak také práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Povinný odovzdá vydraženú nehnuteľnosť vydražiteľovi po zaplatení najvyššieho podania a po právoplatnom rozhodnutí súdu o schválení príklepu. Ust. §150 Ex.por. tým nie sú dotknuté.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva /§153 ods.1 EP/. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. V časti C. ťarchy - zriadené zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebyt. priestorov v dome podľa §15 zák. č. 182/93 Z.z. v znení zák. 151/95 Z.z.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.06.202110:00Gessayova 20, 85103 Bratislava

Ďalšie informácie

Výšku dražobnej zábezpeky je dražiteľ povinný uhradiť najneskôr v deň konania dražby pred začatím dražby do 8,30 hod. pred ustanoveným dražobným termínom pod VS: 27920 v poznámke: meno a priezvisko dražiteľa. Dražiteľ je povinný preukázať výšku úhrady zábezpeky výpisom z účtu alebo pokladničným príjmovým dokladom Všeobecnej úverovej banky, a.s., najneskôr pred začiatkom dražby. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote do 30 dní odo dňa udelenia príklepu súdnou exekútorkou na č.ú.: 2644639255/0200 vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK39 0200 0000 0026 4463 9255, BIC: SUBASKBX pod VS 27920 . Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľností . Rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že nezaplatil najvyššie podanie včas, je tento vydražiteľ povinný zaplatiť. Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. V zmysle §166 EP spoluvlastník má právo nadobudnúť spoluvlastnícky podiel pred začatím dražby a tým dražbe zabrániť, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Neúspešnému záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý sa nestal vydražiteľom, bude zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom na účet daného záujemcu v lehote do 5 dní odo dňa konania predmetnej dražby – na uvedený účel je každý záujemca povinný písomne pred začatím dražby predložiť písomné vyhlásenie s uvedením platobných identifikačných údajov a to čísla účtu s VS na vrátenie zábezpeky pre prípad neúspešného záujemcu. Zároveň žiadam Miestny úrad Bratislava Petržalka a príslušný Okresný úrad Bratislava odbor katastrálny o uverejnenie podstatného obsahu vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým. V prípade záujmu o obhliadku kontaktujte exekútorský úrad JUDr. Evy Ondrejkovej, e –mailom: eva.ondrejkova@ske.sk; e-mail: eva.ondrejkova5@gmail.com; príp. na tel. číslach úradu uvedených v hlavičke počas úradných hodín; Vyzývam povinného a vlastníkov draženej nehnuteľnosti, aby v určenom čase dňa 16.06.2021 o 10,00 hod. príp. v dohodnutom náhradnom termíne umožnili všetkým záujemcom obhliadku.