Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:378EX205/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Nemčíková Andrea
Ulica:Železničná 98
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.06.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Železničná 98
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Obec:Očkov, Lúka, Podolie
Katastrálne územie:Očkov, Lúka, Podolie
Číslo listu vlastníctva:743, 742, 802, 6017

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
544/122975orná pôdaparcela E, k.ú. Očkov, podiel povinného na parcele 1/1
561/82894orná pôdaparcela E, k.ú. Očkov, podiel povinného na parcele 7/8
23461550orná pôdaparcela E, k.ú. Lúka, podiel povinného na parcele 1/2
240311660orná pôdaparcela E, k.ú. Lúka, podiel povinného na parcele 1/2
3225/23orná pôdaparcela E, k.ú. Podolie, podiel povinného na parcele 1/2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kriško VladimírPodolie 945rôzne

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12717.88
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9538.43
Výška zábezpeky:4769.23
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK85 6500 0000 0000 2032 7211, Poštová banka, a.s.
Najnižšie podanie:9538.43
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK85 6500 0000 0000 2032 7211, Poštová banka, a.s.
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez zabezpečenia na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§151h, § 151ma a § 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.06.202110:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti 9.538,43 € predstavuje súčet hodnôt rôznych nehnuteľností, ktoré sa budú v dražbe predávať jednotlivo, a to nasledovne: 1./ parcela č. 544/12, výmera 2.975 m², orná pôda, podiel 1/1, k.ú. Očkov, obec Očkov, okr. Nové Mesto nad Váhom - najnižšie podanie: 2.461,97 €, reálna cena nehnuteľnosti 2.461,97 €, výška zábezpeky 1.230,99 € 2./ parcela č. 561/8, výmera 2.894 m², orná pôda, podiel 7/8, k.ú. Očkov, obec Očkov, okr. Nové Mesto nad Váhom - najnižšie podanie: 2.083,34 €,reálna cena nehnuteľnosti 2.083,34 €, výška zábezpeky 1.041,67 € 3./ parcela č. 2346, výmera 1.550 m² a parcela č. 2403, výmera 11.660 m², orná pôda, podiel1/2, k.ú. Lúka, obec Lúka, okr. Nové Mesto nad Váhom - najnižšie podanie: 4.991,81 €, reálna cena nehnuteľnosti 4.991,81 €, výška zábezpeky 2.495,91 € 4./ parcela č. 3225/2, výmera 3 m², orná pôda, podiel 1/2, k.ú. Podolie, obec Podolie, okr. Nové Mesto nad Váhom - najnižšie podanie: 1,31 €, reálne cena nehnuteľnosti 1,31 €, výška zábezpeky 0,66 €. Záujemcovia sú povinní zložiť súdnemu exekútorovi zábezpeku vo výške určenej pri definícii, tej ktorej nehnuteľnosti vyššie. Spôsob zloženia zábezpeky: - v hotovosti v sídle exekútora (Železničná 98, Považská Bystrica) alebo na účet šekom alebo bankovým prevodom, ktorý je vedený v Poštovej banke, a.s. IBAN: SK85 6500 0000 0000 2032 7211 s uvedením variabilného symbolu VS 2052020. Lehota na zloženie zábezpeky je do momentu začatia dražby. Zábezpeka uhradená na účet musí byť na účte pripísaná najneskôr do momentu začatia dražby (overuje sa priamym náhľadom cez internetbanking). Dokladom o zložení zábezpeky je doklad o prevzatí zábezpeky exekútorom v hotovosti alebo viditeľné pripísanie zábezpeky na účet prostredníctvom internetbankingu; potvrdenie samotného záujemcu nie je dostatočné. Lehota vrátenia zábezpeky záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom, je 7 dní odo dňa termínu dražby. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie najneskôr do 10 dní po udelení príklepu, a to v hotovosti súdnemu exekútorovi v mieste jeho sídla alebo šekom alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora: SK 85 6500 0000 0000 2032 7211, vedený v banke: Poštová banka, a.s., VS: 2052020. Vyzývam všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; - veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať; - oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Vyzývam povinného, aby v čase obhliadky nehnuteľnosti umožnil záujemcom obhliadku. Upozornenie: Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.