Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:139EX 354/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rišian Jozef
Ulica:Pivovarská č.p.1069
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.06.2021
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Pivovarská 1069
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Krásnohorské Podhradie
Katastrálne územie:Krásnohorské Podhradie
Číslo listu vlastníctva:1358

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
32336718orná pôdaPozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kottnerová ImeldaNa Papánke 709/181/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1680.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1680.00
Výška zábezpeky:840.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9302000000001400135558
Najnižšie podanie:1680.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9302000000001400135558
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:viď znalecký posudok
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú dôsledkom dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.06.202111:00Na mieste určenia (Krásnohorské Podhradie) po tel. dohode s exekútorským úradom min. 2 dni vopred..

Ďalšie informácie