Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Martišíková Anna
Ulica:Samoty 1061
PSČ + Obec:02001 Púchov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.06.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Samoty 1061
PSČ + Obec:02001 Púchov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Vrútky
Katastrálne územie:Vrútky
Číslo listu vlastníctva:3627

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
55433164/84rodinný dom /parcela nie je súčasťou dražby/

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hašta Juraj, Ing.Fatranská 9, 03861 Vrútky1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:126000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:126000.00
Výška zábezpeky:63000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1102000000001255493059, VS 117
Najnižšie podanie:126000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1102000000001255493059, VS 117
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností po zaplatení najvyššieho podania a na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ( žiadne úžitky zistené neboli ) , ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby (žiadne závady zistené neboli ).

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.06.202110:30Fatranská 9, 038 61 Vrútky

Ďalšie informácie

Príslušenstvo nehnuteľnosti: 1. Plot od ulice 2. Plot v záhrade 3. Studňa 4. Vodovodná prípojka 5. Vodomerná šachta 6. Kanalizačná prípojka 7. Plynová prípojka 8. Elektrická prípojka 9. Zámková dlažba 10. Terasa 11. Oporné múry v záhrade 12. Oporné múry do pivnice 13. Vonkajšie schody z keramickej dlažby 14. Vonkajšie schody kamenné 15. Pergola nad terasou 16. Obrubníky Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné aspoň dva dni vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to podaním adresovaným súdnemu exekútorovi (poštou, do dátovej schránky alebo na e-mailovú adresu anna.martisikova@ske.sk).