Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 170/2010
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Jurina Marián
Ulica:Ul. Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.07.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Detva
Obec:Hriňová
Katastrálne územie:Hriňová
Číslo listu vlastníctva:1593, 8022,1065

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
887830zastavaná plocha a nádvorie
93201089orná pôda
93681053trvalý trávny porast
8871130trvalý trávny porast
887367trvalý trávny porast
8879257orná pôda
8899536trvalý trávny porast
8876/360orná pôda
91362384orná pôda
9137359trvalý trávny porast
9145/2375trvalý trávny porast
9397576orná pôda
9404409orná pôda
9195273orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jágerská Mária r. Priadková, nar.4.6.1966Detva - M.R.Štefánika 896/141/3, 1/3 a 1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:201.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:201.00
Výška zábezpeky:100.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK86 0200 0000 0015 4484 9402, VS 1702010
Najnižšie podanie:201.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK86 0200 0000 0015 4484 9402, VS 1702010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po dohode na ex. úrad tel.č. 047/4511961