Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:369/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.06.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Dunajská Streda
Obec:Zlaté Klasy
Katastrálne územie:Rastice
Číslo listu vlastníctva:293

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
411420Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
29441110dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Radič Gejza, nar. 05.03.1970Kráľová pri Senci 18, 900 50 Kráľová pri Senci1/2
Radič Jozef, nar. 26.01.1983Viničná ul. 294/12, 930 39 Zlaté Klasy - Rastice1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:55600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:41700.00
Výška zábezpeky:20850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 36920
Najnižšie podanie:41700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS:36920
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.06.202110:00Rastice

Ďalšie informácie