Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX492/2008
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Tóth Erik
Ulica:Piaristická 2
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.06.2021
Čas:08:30

Miesto konania dražby

Ulica:Piaristická 2
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Nitra
Katastrálne územie:Chrenová
Číslo listu vlastníctva:1869

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
848678Zast. plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
857848o. dom č. o. 50,52,54

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Paššová Marcela, Ing. r. PaššováDlhá 54, Nitra1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:48750.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:48750.00
Výška zábezpeky:24375.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK48 7500 0000 0003 0255 1203
Najnižšie podanie:48750.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK48 7500 0000 0003 0255 1203
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.06.202110:00Dlhá 54, Nitra 94901

Ďalšie informácie