Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:196EX 93/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.06.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Spišská Nová Ves
Obec:Harichovce
Katastrálne územie:Harichovce
Číslo listu vlastníctva:766

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2450/3170zastavaná plocha a nádvorie
2450/4314zastavaná plocha a nádvorie
2450/5147záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2450/3hospodárska budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hudáček Pavol Ing. a Tatiana ( BSM)Levočská 151/12, Harichovce1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:16000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:16000.00
Výška zábezpeky:7775.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK2502000000001362091151, BIC: SUBASKBX , VS 932021
Najnižšie podanie:15550.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK2502000000001362091151, BIC: SUBASKBX , VS 932021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:povinnosť vlastníka nehnuteľností v k.ú. Harichovce : pozemok registra CKN p.č. 2450/5 strpieť právo prechodu, prejazdu a vstupu na tento pozemok v prospech vlastníka nehnuteľnosti v k.ú. Harichovce : pozemok registra CKN p.č. 2457/8, 2457/1, rodinný dom s.č. 594 na p.č. 2457/8 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena V 2705/10 z 27.01.2011 „ Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto práv.“ - § 142 ods. 5 Ex. Por.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.06.202115:00Levočská 151/12, Harichovce

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľností určená znaleckým posudkom : 16 000,00 € Hodnota vecného bremena : 450,00 € ( povinnosť vlastníka nehnuteľností v k.ú. Harichovce : pozemok registra CKN p.č. 2450/5 strpieť právo prechodu, prejazdu a vstupu na tento pozemok v prospech vlastníka nehnuteľnosti v k.ú. Harichovce : pozemok registra CKN p.č. 2457/8, 2457/1, rodinný dom s.č. 594 na p.č. 2457/8 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena V 2705/10 z 27.01.2011 ) Najnižšie podanie podľa § 142 ods. 2 Ex. por. : 15 550,00 € Výška zábezpeky : 7 775,00 € „ Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto práv.“ - § 142 ods. 5 Ex. Por. Spôsob a lehota na jej zloženie : Dražobnú zábezpeku je dražiteľ povinný uhradiť výhradne na osobitný účet Exekútorského úradu Michalovce, IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX vo VÚB a.s. s uvedením VS 932021 Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na osobitný účet súdnej exekútorky najneskôr deň pred konaním dražby. Dražiteľovi, ktorý neuhradí dražobnú zábezpeku deň pred konaním dražby, nebude umožnené zúčastniť sa dražby ako dražiteľovi. Číslo účtu, kde môže byť zábezpeka zložená : IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX vo VÚB a.s. s uvedením VS 932021. Doklad o jej zložení : Dražiteľ je povinný preukázať úhradu zábezpeky výpisom z účtu alebo pokladničným príjmovým dokladom Všeobecnej úverovej banky a.s. pred začiatkom dražby. Spôsob vrátenia zábezpeky : Zábezpeka bude vrátená výhradne bezhotovostne na účet, z ktorého bola poukázaná, resp. v prípade, že bola vložená na osobitný účet súdnej exekútorky, bude vrátená na účet, ktorý písomne oznámi neúspešný dražiteľ. Lehota na vrátenie zábezpeky záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom : 14 dní odo dňa konania dražby, resp. 14 dní odo dňa písomného doručenia účtu, na ktorý je možné dražobnú zábezpeku vrátiť. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný uhradiť najvyššie podanie najneskôr do 30 dní od udelenia príklepu súdnou exekútorkou. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľností s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75 % najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 Ex. por. O dražbe upovedomí exekútor aj vydražiteľa uvedeného v odseku 1. Tento vydražiteľ je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že nezaplatil najvyššie podanie včas. Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie : povinnosť vlastníka nehnuteľností v k.ú. Harichovce : pozemok registra CKN p.č. 2450/5 strpieť právo prechodu, prejazdu a vstupu na tento pozemok v prospech vlastníka nehnuteľnosti v k.ú. Harichovce : pozemok registra CKN p.č. 2457/8, 2457/1, rodinný dom s.č. 594 na p.č. 2457/8 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena V 2705/10 z 27.01.2011