Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 19/15
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Lesňáková Viera
Ulica:Nám. sv. Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.06.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. sv. Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Poprad
Katastrálne územie:Veľká
Číslo listu vlastníctva:218

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1260/1255zatavané plochy a nádvoria
1260/2345zastavané plochy a nádvoria
1260/366zastavané plochy a nádvoria
1261/337ostatné plochy

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
21611260/1rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Miroslav VaščuraSvätoplukova 2681/35, 058 01 Poprad1/1
Mgr. Tatiana Vaščurová , rod. KocanováSvätoplukova 2681/35, 058 01 Poprad

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:371000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:371000.00
Výška zábezpeky:185500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK97 5200 0000 0000 1461 9023 (VS1915)
Najnižšie podanie:371000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK97 5200 0000 0000 1461 9023 (VS 1915)
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z exekučného spisu nie sú známe žiadne závady, ktoré vydražiteľ v zmysle ust. § 153 ods. 1 Exe. por. musí prevzaiť bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať dražby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.06.202100:00

Ďalšie informácie