Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 4123/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.07.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Belá
Katastrálne územie:Banská Belá
Číslo listu vlastníctva:224

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
887237Zastavaná plocha a nádvorie
888149Trvalý trávny porast
88965Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
13388710

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Maruniak Ján a Daniela MaruniakováBanská Belá 1331/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:22100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:22100.00
Výška zábezpeky:11050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 412320
Najnižšie podanie:22100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 412320
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.07.202110:00Banská Belá 133

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.