Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:72EX 725/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Juhás Peter
Ulica:Matuškova 1
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.07.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Matuškova 1
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Tomášikovo
Katastrálne územie:Tomášikovo
Číslo listu vlastníctva:931, 937, 938

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1362/111675orná pôdapodiel 2/6
1362/27150orná pôdapodiel 2/6
106323411orná pôdapodiel 2/6
5772518ostatná plochapodiel 1/2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Spišáková ZdenkaJesenského 1114/55, 926 01 Sereď2/6 a 1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:14500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:14500.00
Výška zábezpeky:7250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK14 5200 0000 0000 0871 2635
Najnižšie podanie:14500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK14 5200 0000 0000 0871 2635
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.06.202110:00

Ďalšie informácie