Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:279EX 296/19
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sabol Juraj
Ulica:Hutnícka 1
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.07.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hutnícka 1
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Brzotín
Katastrálne územie:Brzotín
Číslo listu vlastníctva:1151

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1374/11870zastavaná plocha a nádvorie
1378943zastavaná plocha a nádvorieDielňa

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
5681378zastavaná plocha a nádvorieDielňa

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
O.M.D.KOVO, s.r.o. RožňavaKrátka 569, Brzotín1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.07.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:379000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:284250.00
Výška zábezpeky:142125.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK21 0200 0000 0043 9135 4954
Najnižšie podanie:284250.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK21 0200 0000 0043 9135 4954
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.06.202110:00Krátka 569, Brzotín

Ďalšie informácie