Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:751/09
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.07.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Šurianky
Katastrálne územie:Šurianky
Číslo listu vlastníctva:333

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
7/12802zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
7/21116zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
7/7244záhradazáhrada
7/8116záhradazáhrada
7/947zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
7/12655zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
7/13216zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
7/14641zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
717/2rodinný domdom
727/9rodinný domdom
767/1rodinný domdom
2127/14iná budovafarma na chov slim.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
SUCHÁŇ JOZEF r. SUCHÁŇ a SUCHÁŇOVÁ MARGITA r. SEDLÁROVÁŠurianky č. 1011/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:182000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:91000.00
Výška zábezpeky:45500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 75109
Najnižšie podanie:91000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 75109
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: S výnimkou prechodu vlastníckeho práva k draženej nehnuteľnosti neprechádzajú na vydražiteľa žiadne závady ani úžitky z draženej nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.07.202114:00v mieste nehnuteľnosti v obci Šurianky

Ďalšie informácie

Exekučný súd uznesením udelil súdnemu exekútorovi súhlas so znížením hodnoty najnižšieho podania pri dražbe predmetných nehnuteľností na sumu 91000,- EUR . Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.