Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 549/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr., PhD., Augustín Jozef
Ulica:Framborská 3605/41
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.07.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Framborská 3605/41
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Žiina
Katastrálne územie:Považský Chlmec
Číslo listu vlastníctva:888

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1831405trvalý trávnatý porastparcela registra C
1832300trvalý trávnatý porastparcela registra C
1834/116zastavaná plocha a nádvorieparcela registra C
1834/2313záhradaparcela registra C

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Nadežda MäsiarováTerchová 1521, 013 06 Terchová1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5600.00
Výška zábezpeky:2800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:ČSOB, a.s., č.ú. SK91 7500 0000 0040 1720 0349
Najnižšie podanie:5600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:ČSOB, a.s., č.ú. SK91 7500 0000 0040 1720 0349
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie, za prevzaté vecné bremená mu prislúcha plná úhrada z rozdeľovanej podstaty. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťami.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.06.202109:30v mieste samotnom - Považský Chlmec

Ďalšie informácie