Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:79/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Paller Miroslav
Ulica:Jesenského 61
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.07.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 61
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žiar nad Hronom
Obec:Kremnické Bane
Katastrálne územie:Kremnické Bane
Číslo listu vlastníctva:183

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2/122zastavaná plocha a nádvorieLV č. 183 na C-KN
5195zastavaná plocha a nádvorieLV č. 183 na C-KN
6262zastavaná plocha a nádvorieLV č. 183 na C-KN
8/1165zastavaná plocha a nádvorieLV č. 183 na C-KN
8/432zastavaná plocha a nádvorieLV č. 183 na C-KN
49/1405záhradaLV č. 183 na C-KN

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
26rodinný domrodinný dom na LV č. 183
5garáž č.1garáž na LV č. 183

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Modriansky Richard r. ModrianskyKremnické Bane č. 2, 966 35 Kremnické Bane, SR1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.06.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:55600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:55600.00
Výška zábezpeky:27800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000000402095233, VS: 792015
Najnižšie podanie:55600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000000402095233, VS: 792015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.07.202111:00Kremnické Bane

Ďalšie informácie

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 144.