Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:72EX 380/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Juhás Peter
Ulica:Matuškova 1
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.07.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Matuškova 1
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava-m.č. Vajnory
Katastrálne územie:Vajnory
Číslo listu vlastníctva:4188

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
120081813/16záhradná chata

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tibenská Juditač.d. 15, 930 31 Dobrohošť10246/20000

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:30175.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:30175.00
Výška zábezpeky:15088.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK14 5200 0000 0000 0871 2635
Najnižšie podanie:30175.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK14 5200 0000 0000 0871 2635
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.07.202110:00

Ďalšie informácie