Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:591/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Balaškó Peter
Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.07.2021
Čas:16:00

Miesto konania dražby

Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Bytča
Obec:Súľov-Hradná
Katastrálne územie:Súľov-Hradná
Číslo listu vlastníctva:626

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
131465/5domPrávny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1822 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1885.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Novák Oskar r. Novák, Ing.Partizánska 56/22, Nitra-Klokočina, PSČ 949 011/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.06.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:113250.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:113250.00
Výška zábezpeky:56625.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Najnižšie podanie:113250.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie či iné závady neboli súdnym exekútorom alebo znalcom zistené žiadne, ich hodnota je 0,- €. Žiadne konkrétne závady neuviedol vo svojom skoršom uznesení ani exekučný súd.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.07.202111:30na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Výška najvyššieho podania je spoločne za dom spolu s pozemkom LV č. 626, Katastrálne územie: Súľov-Hradná a LV č. 1885, Katastrálne územie: Súľov-Hradná. Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 9.7.2021 o 11.30 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, v prípade vopred oznámeného záujmu o ohliadku oznámeného emailom na euhurbanovo@euhurbanovo.sk 3 pracovné dni pred konaním ohliadky. Záujemcom je možné zaslať znalecké posudky vo forme PDF na email. Originály posudkov sú dostupné u exekútora k nahliadnutiu. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku.