Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:130EX 28/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pekár Ľubomír
Ulica:P.Pázmáňa 49/3
PSČ + Obec:92701 Šaľa

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.07.2021
Čas:12:00

Miesto konania dražby

Ulica:P. Pázmáňa 49/3
PSČ + Obec:92701 Šaľa

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Lehota
Katastrálne územie:Lehota
Číslo listu vlastníctva:926

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1864/1575Záhrady
1864/2317Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4961864/210rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kočiščák Ronald, r. Kočiščák, Mgr., Ing., nar. 03.09.1980Janka Kráľa 1040/53, Nitra1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.05.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:29900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:29900.00
Výška zábezpeky:14950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6611110000006715716034
Najnižšie podanie:29900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6611110000006715716034
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.07.202110:00Obec Lehota, k.ú. Lehota, okres Nitra, súpisné číslo 496

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku uhraďte prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Šaľa, č.ú.: SK6611110000006715716034, variabilný symbol: 2818. Neúspešnému záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom bude zábezpeka vrátená bankovým prevodom v lehote najneskôr 7 dní od termínu dražby. Dražobnú zábezpeku ste povinní zložiť tak, aby bola najneskôr dňa 06.07.2021 do 16.00 hod. pripísaná na účet súdneho exekútora v zmysle ust. § 339 ods.2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa táto povinnosť považuje za splnenú pripísaním na účet súdneho exekútora v jeho banke. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Pred dražbou je potrebné preukázať sa dokladom o zložení dražobnej zábezpeky. Zaplatenie najvyššieho podania : Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, ktorá sa začína dňom udelenia príklepu na účet súdneho exekútora vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Šaľa, č.ú.: SK6611110000006715716034, variabilný symbol: 2818. Na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom dražby neviaznu žiadne závady ani vecné bremená. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. Vyzývam všetky osoby , ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok, a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Čas a miesto obhliadky na mieste nehnuteľnosti 02.07.2021 o 10:00 Vyzývam povinného, aby v určenom čase a mieste obhliadky umožnil záujemcom obhliadku, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. P o u č e n i e: Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný žiaden opravný prostriedok a ani námietky.