Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:138Ex 691/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor: Radzo František
Ulica:Radlinského 1728/47
PSČ + Obec:02601 Dolný Kubín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.07.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Radlinského 1728/47
PSČ + Obec:02601 Dolný Kubín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Stará Bystrica
Katastrálne územie:Stará Bystrica
Číslo listu vlastníctva:6399

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
7870141310orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tabáková ZitaDunajov 3281/12

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.06.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4091.98
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4091.98
Výška zábezpeky:2045.99
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 0900 0000 0003 2009 9046
Najnižšie podanie:4091.98
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 0900 0000 0003 2009 9046
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.06.202110:00Stará Bystrica

Ďalšie informácie

V prípade záujmu o obhliadku je nutné, aby záujemca min. 3 dni vopred kontaktoval exekútorský úrad na tel. č. 043/586 47 44.