Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:66EX 786/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ivančík Jozef
Ulica:Výpalisko 2
PSČ + Obec: 940 01 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.08.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Výpalisko č.2
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Tvrdošovce
Katastrálne územie:Tvrdošovce
Číslo listu vlastníctva:5691

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3247/49740záhradazáhrada
3247/56357zastavané plochy a nádvoriazastavaná plocha a dvor

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
12363247/56rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Major Anton r.MajorLipová 1236/32, Tvrdošovce

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.06.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:76300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:76300.00
Výška zábezpeky:38150.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 4509000000000240050816
Najnižšie podanie:76300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 4509000000000240050816
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Dňom udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ku dňu udelenia príklepu po jeho schválení súdom a zaplatení najvyššieho podania vydražiteľom.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.08.202109:30Tvrdošovce, Lipová ul.č.1236/32

Ďalšie informácie