Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 121/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ingr Jozef
Ulica:Wolkova 4
PSČ + Obec:85101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.07.2021
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Wolkrova 4
PSČ + Obec:85101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:DOLNÉ OBDOKOVCE
Katastrálne územie:Dolné Obdokovce
Číslo listu vlastníctva:1976

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1577/101438orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Academic Institutions - B-K B-S-G, n.o. v likvidáciiChmeľová dolina 207/32, 949 01 Nitra - Zobor11/16

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.06.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3640.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3640.00
Výška zábezpeky:1820.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK09 0900 0000 0050 5030 6975
Najnižšie podanie:3640.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK09 0900 0000 0050 5030 6975
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Vydražiteľ je povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady (nie sú nám známe).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražená nehnuteľnosť bude do užívania odovzdaná vydražiteľovi ihneď po schválení dražobnej zápisnice súdom. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.07.202111:30Dolné Obdokovce, na mieste draženej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie