Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 633/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ádám Atila
Ulica:Čajakova 5
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.07.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Čajakova 5
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Soľnička
Katastrálne územie:Soľnička
Číslo listu vlastníctva:46

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
941104záhrada
97708zast. plocha a nádv.

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
rodinný dom97rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Balog Elemér,Soľnička č. 65, 076 53 Boľ1/1
Balogová (Rontóová) IldikóSoľnička č. 65, 076 53 Boľ1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.06.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:13900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:6950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK52 1100 0000 0026 2975 3279
Najnižšie podanie:13900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK52 1100 0000 0026 2975 3279
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schválil a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.06.202110:00Soľnička

Ďalšie informácie