Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:114EX502/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Mihal Karol
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.07.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Michaľany
Katastrálne územie:
Číslo listu vlastníctva:

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
633388zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
297388budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Matúš KomendátDlhá 60, 076 81 Čerhov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.06.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK05 0900 0000 0000 8212 1374
Najnižšie podanie:13400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK05 0900 0000 0000 8212 1374
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.07.202109:00Michaľany

Ďalšie informácie