Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:45EX 588/2006
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. PhD. Gasper Ján
Ulica:Kálmana Mikszatha 268
PSČ + Obec:97901 Rimavska Sobota

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.07.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám.M.R.Štefánika 43
PSČ + Obec:97701 Brzeno

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Rimavská Sobota
Obec:Rimavská Sobota
Katastrálne územie:Dúžava
Číslo listu vlastníctva:LV č. 103

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
887/4589zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Budai StanislavVčelinec 25, 97901 Rimavská Sobota1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.06.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3480.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3480.00
Výška zábezpeky:1740.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK90 0900 0000 0003 0475 2498
Najnižšie podanie:3480.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK90 0900 0000 0003 0475 2498
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.07.202110:00Dúžava

Ďalšie informácie