Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:399/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.07.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Trnava
Obec:Trnava
Katastrálne územie:Trnava
Číslo listu vlastníctva:LV č. 2083, LV č. 8057

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1334/45906orná pôda
1408/312230Orná pôda
1408/3215427Orná pôda
1437/135017Orná pôda
1477/1419249Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kružel Vendelín, nar. 10.04.1975,Slnečná 23, 917 01 Trnava45/140

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.06.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:39300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:29475.00
Výška zábezpeky:14737.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 39920
Najnižšie podanie:29475.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 33920
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.07.202110:00Trnava

Ďalšie informácie