Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:432EX 454/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Liščák Lukáš
Ulica:Nám. Sv. Michala 5/A
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.11.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Námestie sv.Michala 5/A
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Ružomberok
Obec:Ružomberok
Katastrálne územie:Ružomberok
Číslo listu vlastníctva:16109

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
14504/76514zastavaná plocha a nádvorie
14504/8615zastavaná plocha a nádvorie
14504/8713zastavaná plocha a nádvorie
14504/8813zastavaná plocha a nádvorie
14504/8913zastavaná plocha a nádvorie
14504/9013zastavaná plocha a nádvorie
14504/9113zastavaná plocha a nádvorie
14504/9213zastavaná plocha a nádvorie
14504/9313zastavaná plocha a nádvorie
14504/9413zastavaná plocha a nádvorie
14504/9513zastavaná plocha a nádvorie
14504/9613zastavaná plocha a nádvorie
14504/9713zastavaná plocha a nádvorie
14504/9813zastavaná plocha a nádvorie
14504/9913zastavaná plocha a nádvorie
14504/10013zastavaná plocha a nádvorie
14504/10113zastavaná plocha a nádvorie
14504/10213zastavaná plocha a nádvorie
14504/10313zastavaná plocha a nádvorie
14504/10413zastavaná plocha a nádvorie
14504/10513zastavaná plocha a nádvorie
14504/10612zastavaná plocha a nádvorie
14504/10713zastavaná plocha a nádvorie
14504/10812zastavaná plocha a nádvorie
14504/10913zastavaná plocha a nádvorie
14504/11012zastavaná plocha a nádvorie
14504/11113zastavaná plocha a nádvorie
14504/11213zastavaná plocha a nádvorie
14504/11313zastavaná plocha a nádvorie
14504/11412zastavaná plocha a nádvorie
14504/11513zastavaná plocha a nádvorie
14504/11613zastavaná plocha a nádvorie
14504/11713zastavaná plocha a nádvorie
14504/11813zastavaná plocha a nádvorie
14504/11913zastavaná plocha a nádvorie
14504/12013zastavaná plocha a nádvorie
14504/12112zastavaná plocha a nádvorie
14504/12213zastavaná plocha a nádvorie
14504/12313zastavaná plocha a nádvorie
14504/12413zastavaná plocha a nádvorie
14504/12512zastavaná plocha a nádvorie
14504/12613zastavaná plocha a nádvorie
14504/12712zastavaná plocha a nádvorie
14504/12813zastavaná plocha a nádvorie
14504/12912zastavaná plocha a nádvorie
14504/13013zastavaná plocha a nádvorie
14504/13113zastavaná plocha a nádvorie
14504/13213zastavaná plocha a nádvorie
14504/13312zastavaná plocha a nádvorie
14504/13412zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
NEUschwendtner, s.r.o.Boriny 1528/35, Dunajská Streda1/64

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.09.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3400.00
Výška zábezpeky:1700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5781200001158633420060
Najnižšie podanie:3400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon ( § 151h, §151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem tohto môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 147 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.09.202111:00Obhliadka sa uskutoční v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

...pokračovanie v špecifikácii nehnuteľnosti ( nakoľko z dôvodu technickej prekážky nebolo umožnené uviesť všetky parcely/výmery v m2/druh pozemku do určených polí ): Parcelné číslo: Výmera v m2: Druh pozemku: 14504/135 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/136 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/137 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/138 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/139 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/140 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/141 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/142 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/143 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/144 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/145 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/146 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/147 12 zastavaná plocha a nádvorie 14504/148 14 zastavaná plocha a nádvorie Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu: Exekútorský úrad, JUDr. Lukáš Liščák – súdny exekútor, nám. sv. Michala 5/A, 920 01 Hlohovec, telefonicky alebo elektronicky na e-mailovej adrese: lukas.liscak@ske.sk Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 4 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.