Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:154EX264/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Somík Milan
Ulica:Československej armády 1
PSČ + Obec:03601 Martin

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.10.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Československej armády 1
PSČ + Obec:03601 Martin

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Kysucké Nové Mesto
Obec:Povina
Katastrálne územie:Povina
Číslo listu vlastníctva:4346

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1261498trvalý trávny porast
1293301zastavaná plocha a nádvorie
1294488záhrada
146064zastavaná plocha a nádvorie
146158trvalý trávny porast
1462352trvalý trávny porast

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
223129310CS.223

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jančiga MariánSládkovičova 1223/71, Kysucké Nové Mesto1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.09.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:44100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:44100.00
Výška zábezpeky:22050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK87 0900 0000 0003 5104 6190, VS: 2642020
Najnižšie podanie:44100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK87 0900 0000 0003 5104 6190, VS: 2642020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.10.202112:00Povina

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti bude vykonaná po dohode na exekútorskom úrade.